6SP511A-00049

6SP511A-00049

6SP511A-00049

Spare Part of :  MOTOR SIC-55CV-F457-1 DC ใหญ่
DC SJ W09 25 / ปี 2009 ถึง ปัจจุบัน  (2011)